» Regulamin sklepu internetowego

Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu internetowego

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Definicje:

Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.gastronomiasklep.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

§ 1 Sprzedawca

 

Podmiotem prowadzący Sklep internetowy dostępnym pod adresem http://www.gastronomiasklep.com.pl jest Elżbieta Rurynkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A-Z Gastro z siedzibą w Opolu, przy ul.Wiejskiej 122 A, kod 45-303, zarejestrowaną w CEIDG , NIP 7541006302, REGON 530560349.
Adres skrzynki internetowej e-mail: bok@gastronomiasklep.com.pl, 
.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy (dalej jako Sklep) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Klient oświadcza, że przed zawarciem z A-Z GASTRO umowy zapoznał się z Regulaminem.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 3 Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: bezpośrednio za pomocą strony Sklepu, e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu; telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktował się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości. Ewentualne połączenie telefoniczne odbywa się w całości na koszt Sklepu.

3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową, A-Z GASTRO poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie Sklepu Internetowego wykonuje obowiązki informacyjne wskazane  art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia A-Z GASTRO, oznaczenia A-Z GASTRO, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.

4. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia A-Z GASTRO dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 

6. Zawarcie umowy następuje przez przyjęcie zamówienia do realizacji. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient jest informowany wiadomością e-mail podany przy rejestracji. Sklep informuje Klienta wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji zamówienia. 

7. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienia Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

8. W przypadku wyboru formy płatności "przy odbiorze" termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.


§ 4 Płatności

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • Przelew - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 • Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru.

 • Płatność elektroniczna - płatność poprzez zewnętrzny system płatności PayU lub Przelewy24 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU lub Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta).

2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w terminie 7 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

§ 5 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. W przypadku towarów wymagających dłuższego czasu realizacji (towary na zamówienie), klient jest informowany o czasie realizacji.

3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia lub dostarczane są do Klienta przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.

4. Sprzedawca dołącza do przesyłki lub przesyła na podany przez Klienta e-mail - paragon lub fakturę VAT

5. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych – Paczkomaty ifirm kurierskich - lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

6.Zamówienie uważa się za zrealizowane z momentem przekazania zamówionego towaru dostawcy.

§ 6 Reklamacje

 1. A-Z GASTRO odpowiada wobec klienta za wady towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje towarów  zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane przez e-mail na adres: bok@gastronomiasklep.com.pl .

 3. A-Z GASTRO ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.

 4. Jeżeli towar ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że A-Z GASTRO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez A-Z GASTRO albo A-Z GASTRO nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Klient, może zamiast zaproponowanego przez A-Z GASTRO usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez A-Z GASTRO.

 6. Jeżeli towar  ma wadę, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. A-Z GASTRO może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów A-Z GASTRO odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat,

 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt A-Z GASTRO dostarczyć wadliwy towar do siedziby A-Z GASTRO. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić towar A-Z GASTRO w miejscu, w którym towar się znajduje.

 8. W razie naprawy towaru lub jego wymiany na nowy A-Z GASTRO dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów,  w tym kosztów dostarczenia towaru do A-Z GASTRO, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, A-Z GASTRO zwraca uiszczoną przez Klienta cenę sprzedaży towaru, koszty przesyłki towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia towaru do A-Z GASTRO oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za towar. W razie, gdy Klient zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta. 

 11. Na niektóre towary dostępne w Sklepie Internetowym A-Z GASTRO udziela gwarancji (informacja o towarach, na które udzielana jest gwarancja znajduje się przy ich opisie w Sklepie Internetowym), wydając Klientowi wraz z towarem dokument gwarancyjny, zawierający podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji na towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

 12. Odpowiedzialność A-Z GASTRO względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona na podstawie art. 558§ 1 k.c.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

 

2. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu  którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,  jak również dostępnego na stronach Sklepu Internetowego – Formularz-Odstąpienie.

3. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: A-Z GASTRO, ul.Wiejska 122 A , 45-303 Opole) lub za pomocą poczty elektronicznej  (adres e –mail: bok@gastronomiasklep.com.pl ) lub osobiście .

 

4. A-Z GASTRO  przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.  

5. A-Z GASTRO zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta na rzecz A-Z GASTRO płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za towar. W razie, gdy Konsument zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Konsumenta za pomocą formularza e –mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Konsumenta. 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar A-Z GASTRO lub przekazać go osobie upoważnionej przez A-Z GASTRO do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. A-Z GASTRO może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar należy przesłać na adres: A-Z GASTRO, ul.Wiejska 122 A , 45-303 Opole wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie towaru w Sklepie Internetowym.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


 

§ 8 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

4. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 4.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy A-Z GASTRO a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).


 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

A-Z GASTRO , ul.Wiejska 122 A, 45-303 Opole, e-mail: bok@gastronomiasklep.com.pl

 

 

 

Ja.........................................................................................................................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

następujących towarów:...........................................................................................................,

 

numer zamówienia: .....................................................

 

Data odbioru towarów:..............................................

 

Imię i nazwisko:.....................................................

 

Adres.....................................................................

 

Data......................................................................


 


Przejdź do strony głównej

Kontakt


 • Gastronomia Sklep
  ul. Wiejska 122A
  45-303 Opole
 • E-mail:bok@gastronomiasklep.com.pl
 • Telefon797-189-477; 797-189-476
 • Godziny działania sklepu

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.