Wyposażenie Sklepów, Restauracji i Barów
Gastronomia Sklep » Regulamin sklepu internetowego
Kategorie
Producenci
Nasze nowości
Nowośćpakowarka próżniowa listwowa

pakowarka próżniowa listwowa1 170,96 zł brutto/ szt.952,00 zł netto

NowośćWitryna chłodn. Bartscher DeliCool IIIL

Witryna chłodn. Bartscher DeliCool IIIL4 088,52 zł brutto/ szt.3 324,00 zł netto

NowośćNóż do kebaba 1000-E06

Nóż do kebaba 1000-E06516,60 zł brutto/ szt.420,00 zł netto

Regulamin sklepu internetowego

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Definicje:

Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Indywidualny Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.gastronomiasklep.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

§ 1 Sprzedawca

 

Podmiotem prowadzący Sklep internetowy dostępnym pod adresem http://www.gastronomiasklep.com.pl jest Elżbieta Rurynkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A-Z Gastro z siedzibą w Opolu, przy ul.Wiejskiej 122 A, kod 45-303, zarejestrowaną w CEIDG , NIP 7541006302, REGON 530560349.
Adres skrzynki internetowej e-mail: bok@gastronomiasklep.com.pl, 
.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy (dalej jako Sklep) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Klient oświadcza, że przed zawarciem z A-Z GASTRO umowy zapoznał się z Regulaminem.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 3 Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: bezpośrednio za pomocą strony Sklepu, e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu; telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktował się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości. Ewentualne połączenie telefoniczne odbywa się w całości na koszt Sklepu.

3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową, A-Z GASTRO poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie Sklepu Internetowego wykonuje obowiązki informacyjne wskazane  art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia A-Z GASTRO, oznaczenia A-Z GASTRO, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.

4. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia A-Z GASTRO dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 

6. Zawarcie umowy następuje przez przyjęcie zamówienia do realizacji. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient jest informowany wiadomością e-mail podany przy rejestracji. Sklep informuje Klienta wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji zamówienia. 

7. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienia Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

8. W przypadku wyboru formy płatności "przy odbiorze" termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.


§ 4 Płatności

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • Przelew - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 • Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru.

 • Płatność elektroniczna - płatność poprzez zewnętrzny system płatności PayU lub Przelewy24 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU lub Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta).

2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w terminie 7 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

§ 5 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. W przypadku towarów wymagających dłuższego czasu realizacji (towary na zamówienie), klient jest informowany o czasie realizacji.

3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia lub dostarczane są do Klienta przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.

4. Sprzedawca dołącza do przesyłki lub przesyła na podany przez Klienta e-mail - paragon lub fakturę VAT

5. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych – Paczkomaty ifirm kurierskich - lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

6.Zamówienie uważa się za zrealizowane z momentem przekazania zamówionego towaru dostawcy.

§ 6 Reklamacje

 1. A-Z GASTRO odpowiada wobec klienta za wady towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje towarów  zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane przez e-mail na adres: bok@gastronomiasklep.com.pl .
 3. W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem towaru przez firmy kurierskie podstawą reklamacji jest spisanie protokołu z kurierem firmy kurierskiej i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz z protokołem do Sklepu Internetowego w ciągu 7 dni od dnia dostawy.
 4. A-Z GASTRO ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.
 5. Jeżeli towar ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że A-Z GASTRO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez A-Z GASTRO albo A-Z GASTRO nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Klient, może zamiast zaproponowanego przez A-Z GASTRO usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez A-Z GASTRO.
 7. Jeżeli towar  ma wadę, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. A-Z GASTRO może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów A-Z GASTRO odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat,
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt A-Z GASTRO dostarczyć wadliwy towar do siedziby A-Z GASTRO. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić towar A-Z GASTRO w miejscu, w którym towar się znajduje.
 9. W razie naprawy towaru lub jego wymiany na nowy A-Z GASTRO dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów,  w tym kosztów dostarczenia towaru do A-Z GASTRO, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 10. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, A-Z GASTRO zwraca uiszczoną przez Klienta cenę sprzedaży towaru, koszty przesyłki towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia towaru do A-Z GASTRO oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za towar. W razie, gdy Klient zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta. 
 12. Na niektóre towary dostępne w Sklepie Internetowym A-Z GASTRO udziela gwarancji (informacja o towarach, na które udzielana jest gwarancja znajduje się przy ich opisie w Sklepie Internetowym), wydając Klientowi wraz z towarem dokument gwarancyjny, zawierający podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji na towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.
 13. Odpowiedzialność A-Z GASTRO względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona na podstawie art. 558§ 1 k.c.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi oraz Indywidualnemu Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

 

2. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu  którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,  jak również dostępnego na stronach Sklepu Internetowego – Formularz-Odstąpienie.

3. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: A-Z GASTRO, ul.Wiejska 122 A , 45-303 Opole) lub za pomocą poczty elektronicznej  (adres e –mail: bok@gastronomiasklep.com.pl ) lub osobiście .

 

4. A-Z GASTRO  przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.  

5. A-Z GASTRO zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę na rzecz A-Z GASTRO płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za towar. W razie, gdy Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę za pomocą formularza e –mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy. 

7. Konsument lub Indywidualnego Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić towar A-Z GASTRO lub przekazać go osobie upoważnionej przez A-Z GASTRO do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. A-Z GASTRO może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar należy przesłać na adres: A-Z GASTRO, ul.Wiejska 122 A , 45-303 Opole wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie towaru w Sklepie Internetowym.

10. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


 

§ 8 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

4. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 4.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy A-Z GASTRO a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).


 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

A-Z GASTRO , ul.Wiejska 122 A, 45-303 Opole, e-mail: bok@gastronomiasklep.com.pl

 

 

 

Ja.........................................................................................................................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

następujących towarów:...........................................................................................................,

 

numer zamówienia: .....................................................

 

Data odbioru towarów:..............................................

 

Imię i nazwisko:.....................................................

 

Adres.....................................................................

 

Data......................................................................


 


Przejdź do strony głównej
Kontakt
 • Gastronomia Sklep
  ul. Wiejska 122A
  45-303 Opole

 • E-mail:bok@gastronomiasklep.com.pl
 • Telefon797-189-476
 • Godziny działania sklepupon-pt: 9:00 - 17:00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 
 • LEASING
 • Skąpiec.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu