Wyposażenie Sklepów, Restauracji i Barów
Strona główna1 » Odstąpienie od umowy i reklamacje
Kategorie
Producenci
Hity sklepowe
Nasze nowości
Wózek do serwowania TS200

Wózek do serwowania TS200532,59 zł426,07 zł brutto346,40 zł netto

Warnik do grz. wina, wody 25L

Warnik do grz. wina, wody 25L693,72 zł554,98 zł brutto451,20 zł netto

Płyta grzewcza WP600

Płyta grzewcza WP6001 024,59 zł819,67 zł brutto666,40 zł netto

Naleśnikarka, 2 płyty, 400mm

Naleśnikarka, 2 płyty, 400mm3 664,17 zł2 931,34 zł brutto2 383,20 zł netto

Stół chłodniczy S4T1-150

Stół chłodniczy S4T1-15013 942,05 zł11 153,64 zł brutto9 068,00 zł netto

Kuchenka indukcyjna IK 35TCS

Kuchenka indukcyjna IK 35TCS1 204,17 zł963,34 zł brutto783,20 zł netto

Krajalnica PRO 300-G

Krajalnica PRO 300-G12 434,07 zł9 947,26 zł brutto8 087,20 zł netto

 Zmywarka do naczyń 50x50 Revolution

Zmywarka do naczyń 50x50 Revolution3 786,24 zł brutto3 078,24 zł netto

W związku z inwentaryzacją w dniach 18-22.02.2019 r. mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień.
Przepraszamy

Odstąpienie od umowy i reklamacje

 Reklamacje

 1. A-Z GASTRO odpowiada wobec Konsumenta za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje towarów  zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane e-mail na adres: bok@gastronomiasklep.com.pl.
 3. W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem towaru przez firmy kurierskie podstawą reklamacji jest spisanie protokołu z kurierem firmy kurierskiej i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz z protokołem do Sklepu Internetowego w ciągu 7 dni od dnia dostawy.
 4. A-Z GASTRO ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.
 5. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że A-Z GASTRO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez A-Z GASTRO albo A-Z GASTRO nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez A-Z GASTRO usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez A-Z GASTRO.
 7. Jeżeli towar  ma wadę, Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. A-Z GASTRO może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów A-Z GASTRO odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat,
 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt A-Z GASTRO dostarczyć wadliwy towar do siedziby A-Z GASTRO. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić towar A-Z GASTRO w miejscu, w którym towar się znajduje.
 9. W razie naprawy towaru lub jego wymiany na nowy A-Z GASTRO dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów,  w tym kosztów dostarczenia towaru do A-Z GASTRO, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 10. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, A-Z GASTRO zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży towaru, koszty przesyłki towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia towaru do A-Z GASTRO oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za towar. W razie, gdy Klient zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta. 
 12. Na niektóre towary dostępne w Sklepie Internetowym A-Z GASTRO udziela gwarancji (informacja o towarach, na które udzielana jest gwarancja znajduje się przy ich opisie w Sklepie Internetowym), wydając Klientowi wraz z towarem dokument gwarancyjny, zawierający podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji na towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.
 13. Odpowiedzialność A-Z GASTRO względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona na podstawie art. 558§ 1 k.c.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

2. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu  którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,  jak również dostępnego na stronach Sklepu Internetowego – Formularz-Odstąpienie.

3. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie na adres:

"A-Z Gastro"
ul. Wiejska 122a 
45-303 Opole
E-mail: bok@gastronomiasklep.com.pl
Telefon
797 189 476

lub za pomocą poczty elektronicznej  (adres e –mail: bok@gastronomiasklep.com.pl ) lub osobiście .

4. A-Z GASTRO  przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.  

5. A-Z GASTRO zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta na rzecz A-Z GASTRO płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za towar. W razie, gdy Konsument zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Konsumenta za pomocą formularza e –mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Konsumenta. 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar A-Z GASTRO lub przekazać go osobie upoważnionej przez A-Z GASTRO do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8. A-Z GASTRO może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar należy przesłać na adres: A-Z GASTRO, ul.Wiejska 122 A , 45-303 Opole wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie towaru w Sklepie Internetowym.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

UWAGA: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli zamówienie jest na firmę (wystawiana jest faktura VAT na firmę), zasady zwrotu nie obowiązują.

§ 8 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

4. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 4.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy A-Z GASTRO a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).


 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

A-Z GASTRO , ul.Wiejska 122 A, 45-303 Opole, e-mail: bok@gastronomiasklep.com.pl

 

 

 

Ja.........................................................................................................................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

następujących towarów:...........................................................................................................,

 

numer zamówienia: .....................................................

 

Data odbioru towarów:..............................................

 

Imię i nazwisko:.....................................................

 

Adres.....................................................................

 

Data......................................................................


Przejdź do strony głównej
Kontakt

 • Gastronomia Sklep
  ul. Wiejska 122A
  45-303 Opole
 • E-mail:bok@gastronomiasklep.com.pl
 • Telefon797-189-476
 • Godziny działania sklepu
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 
 • LEASING
 • Skąpiec.pl