Wyposażenie Sklepów, Restauracji i Barów
Gastronomia Sklep » Odstąpienie od umowy i reklamacje
Kategorie
Producenci
Nasze nowości
Nowośćpakowarka próżniowa listwowa

pakowarka próżniowa listwowa1 170,96 zł brutto/ szt.952,00 zł netto

NowośćWitryna chłodn. Bartscher DeliCool IIIL

Witryna chłodn. Bartscher DeliCool IIIL4 088,52 zł brutto/ szt.3 324,00 zł netto

NowośćNóż do kebaba 1000-E06

Nóż do kebaba 1000-E06516,60 zł brutto/ szt.420,00 zł netto

Odstąpienie od umowy i reklamacje

 Reklamacje

 1. A-Z GASTRO odpowiada wobec Konsumenta za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje towarów  zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane e-mail na adres: bok@gastronomiasklep.com.pl.
 3. W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem towaru przez firmy kurierskie podstawą reklamacji jest spisanie protokołu z kurierem firmy kurierskiej i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz z protokołem do Sklepu Internetowego w ciągu 7 dni od dnia dostawy.
 4. A-Z GASTRO ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.
 5. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że A-Z GASTRO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez A-Z GASTRO albo A-Z GASTRO nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez A-Z GASTRO usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez A-Z GASTRO.
 7. Jeżeli towar  ma wadę, Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. A-Z GASTRO może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów A-Z GASTRO odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat,
 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt A-Z GASTRO dostarczyć wadliwy towar do siedziby A-Z GASTRO. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić towar A-Z GASTRO w miejscu, w którym towar się znajduje.
 9. W razie naprawy towaru lub jego wymiany na nowy A-Z GASTRO dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów,  w tym kosztów dostarczenia towaru do A-Z GASTRO, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 10. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, A-Z GASTRO zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży towaru, koszty przesyłki towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia towaru do A-Z GASTRO oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za towar. W razie, gdy Klient zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta. 
 12. Na niektóre towary dostępne w Sklepie Internetowym A-Z GASTRO udziela gwarancji (informacja o towarach, na które udzielana jest gwarancja znajduje się przy ich opisie w Sklepie Internetowym), wydając Klientowi wraz z towarem dokument gwarancyjny, zawierający podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji na towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.
 13. Odpowiedzialność A-Z GASTRO względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona na podstawie art. 558§ 1 k.c.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

2. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu  którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,  jak również dostępnego na stronach Sklepu Internetowego – Formularz-Odstąpienie.

3. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie na adres:

"A-Z Gastro"
ul. Wiejska 122a 
45-303 Opole
E-mail: bok@gastronomiasklep.com.pl
Telefon
797 189 476

lub za pomocą poczty elektronicznej  (adres e –mail: bok@gastronomiasklep.com.pl ) lub osobiście .

4. A-Z GASTRO  przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.  

5. A-Z GASTRO zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta na rzecz A-Z GASTRO płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za towar. W razie, gdy Konsument zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Konsumenta za pomocą formularza e –mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Konsumenta. 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar A-Z GASTRO lub przekazać go osobie upoważnionej przez A-Z GASTRO do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8. A-Z GASTRO może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar należy przesłać na adres: A-Z GASTRO, ul.Wiejska 122 A , 45-303 Opole wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie towaru w Sklepie Internetowym.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

UWAGA: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli zamówienie jest na firmę (wystawiana jest faktura VAT na firmę), zasady zwrotu nie obowiązują.

§ 8 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

4. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 4.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy A-Z GASTRO a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).


 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

A-Z GASTRO , ul.Wiejska 122 A, 45-303 Opole, e-mail: bok@gastronomiasklep.com.pl

 

 

 

Ja.........................................................................................................................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

następujących towarów:...........................................................................................................,

 

numer zamówienia: .....................................................

 

Data odbioru towarów:..............................................

 

Imię i nazwisko:.....................................................

 

Adres.....................................................................

 

Data......................................................................


Przejdź do strony głównej
Kontakt
 • Gastronomia Sklep
  ul. Wiejska 122A
  45-303 Opole

 • E-mail:bok@gastronomiasklep.com.pl
 • Telefon797-189-476
 • Godziny działania sklepupon-pt: 9:00 - 17:00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 
 • LEASING
 • Skąpiec.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu